Rehabilitering

Behandlingen som utförs syftar till att dämpa smärta. För att inte smärtan ska komma tillbaka kan du behöva förebygga med rörlighetsträning, styrketräning, kondition, balans koordinationsträning eller kombination av dessa.

Skräddarsyr för framtiden

Malms Naprapati och friskvråd skräddarsyr ditt program efter dina behov och försutsättning och kan finnas med som kompliment eller tillägg till redan befintlig träning.

Medicinsk rehabilitering

Målet med rehabiliteringen är att du ska återfå fullgodig funktion och att se till att du kommer tillbaka till din aktivitetsnivå så snabbt och säkert som möjligt. Tidsperspektivet är lätt att förstå - ingen vill vara skadad eller smärtpåverkad längre än nödvändigt.
Rehabiliteringen bygger på flera delar. Som första steg görs funktionsbedömning och diagnostik där orsak och allvarlighetsgrad av skada bedöms. Med hänsyn till dina behov och krav görs en behandlingsplan och med behandling, progression, duration och prognos.

Rehabiliteringen kan delas in i olika faser man tar hänsyn til läkningsprocess men också till fysiologiska och psykologiska respons på rehabiliteringen. Vävnadsläkning följer förutbestämda steg men kan variera något beroene på vävnad, typ av skada samt specifika förutsättningar som till exempel vilken belastning skadan eller det smärtande området utsätts för under rehabiliteringen.

Rehabiliteringsfasen
Den akuta fasen börjar i samband med uppkomst av skadan. Här bör man ta hänsyn till inflammationen, alltså smärta, svullnad, värmeökning och rodnad. Övningarna riktar sig på cirkulation- och rörlighetsträning och har ofta mycket låg belastning. Syftet är att hantera smärta, öka rörlighet, tolerera kropps viktsbelastning, ge stabilitet genom neuromuskulär träning samt se till att patienten har förståelse för den kommande rehabiliteringen. Då träningen för den skadade kroppsdelen är lågintensiv rekommenderas alternativ träning för hela kroppen så att de negativa effekterna av immobiliseringen blir så få som möjligt.

Toleransfasen
Under toleransfasen är målet att få en fungerande led/muskel eller sena som tolererar ökad belastning utan negativ reaktion i form av inflammatorisk respons (smärta, svullnad, värmeökning och rodnad). Det är en fördel att göra mycket enkla övningar till en början så att man kan ha bra kontroll över hur belastning tolereras. Belastningen ska kunna ökas successivt utan negativ reaktion i leden/muskeln. För lite belastning kommer inte stimulera läkning och vävnadsuppbyggnad och för mycket belastning kan resultera i ökad inflammatorisk respons.

Specifik hårdträning
Under tredje fasen sker den specifika hårdträningendär övningarna blir mera utmanande och belastande (tyngre vikter med färre repetitioner) och träningen varar under längre tid. Innehållet är specifik och explosiv styrketräning, utmanande neuromuskulär träning med accelerationer och decelerationer samt övningar som involverar riktningsförändringar och plyometriska övningar som involverar stretch-shortening cykeln. Här tränas löpning, hopp, ruscher, uthållighet och olika kombinationer däremellan. Träningsprogrammet anpassas till idrottarens krav och idrottsspecifika övningar introduceras. Det är viktigt att fortlöpande evaluera funktionen med reliabla och valida tester för att kunna anpassa träningen och dess progression.

Återgångsfasen
Sista fasen är återgång till idrott. Övningarna är komplexa med hög belastning, explosivitet och neuromuskulär utmaning. Det ställs höga krav på god teknik och neuromuskulär kontroll. Svårigheten här är att hitta rätt tidpunkt för återgången där även idrottarens tilltro till sin förmåga är stark. Risken är att man återvänder för snabbt och riskerar nya skador, eller kanske återvänder trots rädsla för ny skada, vilket är en prediktor för återfallsskada