Parkinsons Sjukdom

Fysisk aktivitet kan förbättra din motorik 

Parkinsons sjukdom är en kronisk, neurodegenerativ sjukdom, där en nedbrytning av nervceller leder till ökade funktionsnedsättningar, som stelhet, koordinations problem och balanssvårigheter. I totalbefolkningen är förekomsten 0,3 %, men med stigande ålder blir sjukdomen vanligare och i åldrarna
över 85 år har förekomsten beräknats till 4-5%. Den vanligaste åldern för insjuknande är 60-65 år,
men ca 10 % insjuknar före 45 års ålder.

Vid parkinsons sjukdom sker en degeneration, påskyndad förändring, av dopaminproducerande nervceller i hjärnan, vilket leder till försämrad rörelseförmåga för individen. Vilotremor, bradykinesi, rigiditet och postural instabilitet utgör de vanligaste motoriska symptomen, men det är även vanligt med icke-motoriska symptom såsom depression, kognitiv dysfunktion, sömnstörningar, besvär från mage och tarm, smärta och ortostatism.

Fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet rekommenderas till patienter med diagnosen enligt nationella riktlinjer. Förbättring av gång, inte bara rakt fram, utan i kombination av vändningar, "frysningar", balans och andra förflyttningar som att vända sig om i sängen kan bli bättre/enklare om du håller dig fysisk aktiv.

Komplikationer med sekundära problem som smärta, nedsatt ledrörlighet och depression kan också hjälpas av fysisk aktivitet.

Läs mer om vad forskningen säger om fysisk aktivitet vid Parkinsons sjukdom

Malms Naprapati & Friksvård erbjuder hjälp.

 Vi hjälper dig med stöd, förebyggande träningsprogram som riktar sig till att förbättra din fysiska kapacitet på ett säkert sätt.

Rörelseanalys
Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) är ett teambaserat bedömningsinstrument som är uppdelat i fyra delar. En analys av rörelseförmågan ingår i UPDRS del 3, vilket är ett motoriskt test där snabba, alternerande rörelser utförs i armar och ben. Symptomen kan visa sig med långsamhet, minskad amplitud och stopp i rörelserna. En sammanlagd poäng visar hur långt gående patientens sjukdom gått.

Muskelfunktion
Genom att undersöka patientens passiva ledrörlighet kan information om hur spända och rigida musklerna är vilket är ett vanligt problem vid Parkinson. Rigiditet är en form av hypertonus, där ökat motstånd vid passiva rörelser känns jämnt genom rörelsebanan och är lika stort i agonister och antagonister. Tonusökningen är opåverkad av rörelsens hastighet. Kugghjulsfenomen är vanligt förekommande vid rigiditet. Rörelser känns då hackande som över ett kugghjul.

Dystoni är ett symptom med ökad muskeltonus i ett krampliknande tillstånd. Det förekommer oftare hos personer som står på behandling med antiparkinsonläkemedel. Vanligast är dystonier i fötter, tår och händer, där de kan uppträda i korta eller längre episoder och ge upphov till svårigheter att utföra funktionella rörelser och risk för att utveckla kontrakturer.

Postural kontroll
Balanskontroll är en integrerad komponent i all daglig aktivitet och är grunden till all viljemässig motorik. Dess komplexitet och flexibilitet gör det svårt att mäta adekvat. Balans påverkas av både den uppgift som skall utföras och i vilken omgivning det sker.

Parkinsonpatienter med freezing-problematik löper större risk för fall. Många utav fallen äger rum då personen skall göra många saker samtidigt, ex, bära med sig något vid gång, vändningar.
Att bibehålla god balans är ett stort problem för många med PS. Nedsatta posturala reflexer orsakar balansproblem. Stelhet och förlångsammade rörelser är troligen orsak till nedsatta posturala reflexer.
Det är viktigt att testa olika aspekter av balans. Balanstester vid PS bör innefatta statisk balans med varierande understödsytor, stående proaktiv balans, stående reaktiv balans samt balanstester utförda vid gång.

Gång och Hållnings analyser
Vi gör även gång och hållnings analyser för att göra en så fullständig analys av träningens vidare effekt.