Lätt, medelsvår depression

Fysisk aktivitet påverkar din hjärna i positiv riktning

Effekten av enbart fysisk aktivitet som behandlingsmetod för att minska depressiva besvär är lika god som effekten av antidepressiva läkemedel eller kognitiv beteendeterapi (KBT) vid lindrig till måttlig depression. Insjuknande och återinsjuknande av depression kan förebyggas av fysisk aktivitet.

Depression innebär avgränsade perioder på minst två veckor med distinkta ändringar i känslor, tankar och kroppsliga funktioner och med förbättring av patientens tillstånd mellan episoderna. En depression kan graderas som lindrig, måttlig eller allvarlig. Depression är dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män och är den främsta enskilda faktorn till förlorade friska levnadsår. Förekomsten (prevalensen) av depression hos vuxna är 4-10 procent samt i Sverige och Norge drabbas 20 procent av befolkningen av depression någon gång under livet.

Någon enkel orsak till depression förekommer inte.
En ökad risk för depression ses av negativ stress. Riskfaktorer som kan ge ökad sårbarhet är separationer, utmattning, kränkningar, tidiga psykiska trauman samt somatiska sjukdomar. Det föreliggeren viss genetisk disposition som är starkare vid allvarligare depressioner. Vanliga utlösande faktorer är förluster av olika karaktär, men även relationsproblem och sjukdom.
En del av de stressrelaterade konsekvenserna föreslås delvis kunna återställas med fysisk aktivitet. Många av de konsekvenser man ser i samband med stress har ett samband med HPA-axelns aktivitet och det är just påverkan på denna axel som verkar vara en av förklaringarna till varför fysisk aktivitet delvis kan återställa balansen i samband med långvarig stress.
Motion har i ett flertal studier visats ha positiv effekt vid depression. Konklusionen av det flesta studierna är att fysisk träning är ett bra komplement till läkemedelbehandling och framför allt då vid lättare och moderata grader av depression.

Malms Naprapati & Friskvård hjälper dig

Hos oss får du hjälp med att strukturerat upp ett träningsprogram och kontinuerlig uppföljning, vi finns som stöd och motivator längst hela resan. Så att du på ett säkert och tryggt sätt bygger upp dig.