Demens, Alzheimers

Fysisk aktivitet förändrar din hjärna

Personer som motionerar regelbundet på fritiden har en 50 procents lägre risk att drabbas av demens och 60 procents lägre risk att drabbas av Alzheimers sjukdom. Detta gäller särskilt personer som genetiskt befinner sig i riskzonen. Det visar bla en stor finsk befolkningsstudie Cardiovascular Risk Factors, Aging and Dementia (CAIDE).

Fysisk aktivitet kan dessutom ha positiva effekter för den som redan har demens. Fysisk aktivitet eller motion kan också öka vår kreativitet upp till 60% och förbättrar vår koncentration, stärker vårt minne samt bromsas hjärnans åldrande.

Vi vet idag att en del av hjärnan som heter hippocampus krymper kring 25-30 års åldern. Hippocampus spelar roll för vårt minne, känslor och stor roll i stressaxeln. Hippocampus krymper med i snitt 1% per år efter 25-30 års åldern. Men studier visar att fysisk aktivitet bromsar och till och med öka hjärnans storlek med 2%.


Förebygg och föresena utbrott av sjukdom.
Tidigare kända riskfaktorer för demens och Alzheimers sjukdom är hög ålder, ärftlighet och sårbarhetsgenen apolipoprotein E (ApoE4) e4 allele. Eftersom dessa riskfaktorer inte går att påverka har man inte känt till hur man kan förebygga sjukdomsförloppet.

Ny forskning som visar att livsstilen kan spela en viktig roll för uppkomsten av demenssjukdomar och det innebär att det är möjligt att förebygga eller försena utbrottet av sjukdomen.

Halvera risken för demens
Högt blodtryck riskfaktor CAIDE var en av de första studierna som visade att högt blodtryck och höga kolesterolvärden ökar risken för demens och AD. De 1500 CAIDE-deltagarna var omkring 50 år gamla när de blev undersökta första gången inom Nordkarelenprojektet 1972-1987. Deltagarna har sedan följts upp i 21 år tills de var omkring 70 år gamla.

Resultaten visar ett tydligt samband mellan högt blodtryck, kolesterol och också fetma i medelåldern och demens senare i livet. Studien visar också att det var färre individer med demens och AD i gruppen som i medelåldern motionerat minst två gånger i veckan under 20-30 minuter så att de blir andfådda och svettiga. Sambandet fanns även kvar efter att hänsyn tagits till bland annat kardiovaskulära riskfaktorer, hjärt och kärlsjukdomar, alkohol och rökning.

I den slutliga modellen hade gruppen som motionerat i medelåldern 52% lägre risk att drabbas av demens än den inaktiva gruppen. Sambandet var något starkare för AD än för demens i allmänhet. Att vara fysiskt aktiv i medelåldern minskade risken för AD även efter justeringar för alla samverkande faktorer. När det gäller Alzheimers sjukdom har aktiva individer uppskattningsvis 60 procents lägre risk för att utveckla sjukdomen än de som levt ett inaktivt liv och den fysiska aktiviteten verkar ha samma effekt på både kvinnor och män.

Malms Naprapati & Friskvård hjälper dig med rehabilitering och prevention

Hos oss får du hjälp med ett strukturerat träningsupplägg och kontinuerlig uppföljning, vi finns som stöd och motivator längst hela resan. Så att du på ett säkert sätt bygger upp dig.